Amy AT Datenbank Frankreich

Pedigree of Y'suzume Amy Tajgeta

Y'suzume Amy Tajgeta

K'Hokori Ni Omotte Shiro Tajgeta

Ishi No Aka Go Zara

Enpitsu Aka Zara

Mara-Shimas Kogo

Noriko Tajgeta

Fudzsi Jama Brus

Czech Jakobin Joko

Utae Z Helfstynskeho Panstvi

Kazakoshi no Rikikaze go Yokohama Atsumi

Hoshi no Katsuriki go Shirakawa Shiotasou

Kazakoshi No Fuuka Go Yokohama Atsumi

Kazakoshi no Kurotsubaki go Yokohama Atsumi

Hoshi no Katsuriki go Shirakawa Shiotasou

Kurotsubakime Go Kagiyasou/Kamiyasou
This pedigree was generated by https://clubshiba.fr/pedigree